Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

همانطور که در یادداشت قبلی هم گفته شد استفاده از روشها و راهنماهای ملی یا محلی جهت محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل کاملا متداول و مرسوم است. یکی از این راهنماها مربوط به تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده توسط Census ACS می باشد که وسایل نقلیه را در 10 گروه تقسیم بندی کرده و فاکتور انتشار آنها را طبق جدول زیر معرفی کرده است.

جدول فاکتور انتشار وسایل نقلیه

نوع وسیله نقلیه

نوع سوخت

CO2

متریک تن به ازاء هر مایل

CH4

متریک تن به ازاء هر مایل

N2O

متریک تن به ازاء هر مایل

خودروی شخصی

بنزین

000364/0

000000031/0

000000032/0

خودروی شاسی بلند

بنزین

000519/0

000000036/0

000000047/0

خودروی شاسی بلند

گازوئیل

000561/0

000000001/0

000000002/0

خودروی اشتراکی دو نفره

بنزین

000182/0

000000016/0

000000016/0

خودروی اشتراکی چهار نفره

بنزین

00013/0

000000009/0

000000012/0

اتوبوس

گازوئیل

000107/0

000000001/0

000000001/0

مترو

برقی

000163/0

000000004/0

000000002/0

ترن درون شهری

گازوئیل

000172/0

000000002/0

000000001/0

ترن بین شهری

گازوئیل

000185/0

000000002/0

000000001/0

دوچرخه یا پیاده روی

-

-

-

-

توجه به اعداد جدول و مقایسه آنها با یکدیگر خالی از لطف نیست، به خصوص در مورد گاز C02

با دسترسی به فاکتور انتشار در جدول بالا امکان محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای میسر می گردد زیرا که با استفاده از حاصلضرب فاکتور انتشار در میزان مصرف سوخت و یا مسافت طی شده، امر فوق محقق می گردد لذا در مرحله بعدی با استفاده از مطالعات به عمل آمده توسط موسسات و مراکز مرتبط و همچنین تحقیق و بررسی در نحوه و گستردگی استفاده پرسنل از نوع وسیله نقلیه کاربردی می بایست داده های فوق را استخراج کرد. در یادداشت بعدی نحوه ادامه روش محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل و نتایج حاصله در چارچوب اسکوپ 3 پیگیری خواهد شد.
منبع : ایزو