فرض كنيد مي خواهيم تعداد ارسال ايميل را براي كاربري به نام Azaronline محدود كنيم. براي اين كار :

- ابتدا وارد SSH مي شویم و دستور زیر را وارد مي كنيم :

cd /etc/virtual/

- سپس دستور زير را وارد مي كنيم :

nano limit_Azaronline

- با زدن دستور بالا صفحه خالی ای مشاهده مي كنيم که در آن مقدار ایمیل مورد نظر در روز را برای کاربر وارد مي نماییم.
به عنوان مثال 100 ايميل در روز

- سپس با گرفتن CTRL + X و زدن y و در آخر Enter می توانیم تنظیمات را ذخیره کنیم.