برای تنظیم حداكثر تعداد کانکشن برای هر ip به پورت مشخص، از طریق csf، به صورت زير عمل مي كنيم:

1. فایل کانفیگ csf را ویرایش مي کنیم:
nano /etc/csf/csf.conf

2. پارامتر CONNLIMIT را به صورت زیر مقدار دهی مي کنیم:
CONNLIMIT = "port;conn,port;conn"

به طور مثال :
CONNLIMIT = "80;10,22;15"

که به معنای اين است که به پورت 80 نهایتا 10 کانکشن برای هر ip میتواند اضافه شود و برای پورت 22 نهایتا 15 کانکشن.

3. پس از ذخیره تغییرات csf را restart مي کنیم:
service csf restart