در ويندوز 2003 بسیاری از مشکلات اساسی IIS و ASP.NEt توسط ماژول بازنویسی URL قابل حل مي باشد. جهت نصب اين ماژول بدون نیاز به راه اندازی مجدد سرور، دستور زیر را قبل از نصب ماژول در خط فرمان اجرا مي كنيم:

net stop was /y & net stop wmsvc

بلافاصله پس از نصب ماژول دستور زیر را در خط فرمان اجرا مي كنيم:

net start w3svc & net start wmsvc