برای ساخت زیر دامنه یا Subdomain براي دامنه اي مانند Azaronline.com در Cpanel کافیست از قسمت Domain آیکن Subdomain را انتخاب کنیم.

در صفحه باز شده جهت ساخت Subdomain به این صورت عمل می کنیم :

Subdomain: نام زیر دامنه خود را وارد می کنیم. برای مثال اگر در این قسمت show بنویسیم، یک زیر دامنه بدین صورت داریم: show.Azaronline.com

Document Root : در این قسمت نام فولدری که در آن فایل های مربوط به زیر دامنه show را می ریزیم، مشخص می کنیم.

سپس بر روی Create کلیک می کنیم.