در ابتدا برای روشن شدن موضوع کلیت مطالب درباره ثبت طرح صنعتی را به طور اجمالی مطرح و در ادامه مطالب تکمیلی ای برای بیشترآشنا شدنمان با ثبت طرح صنعتی آورده می شود. البته به دلیل اینکه هر کسی شرایط منحصر به فردی دارد، بد نیست با کارشناسان موسسه نیز مشورت کنیم.