در ابتدا برای روشن شدن موضوع کلیت مطالب درباره ثبت طرح صنعتی را به طور اجمالی مطرح و در ادامه مطالب تکمیلی ای برای بیشترآشنا شدنمان با ثبت طرح صنعتی آورده می شود. البته به دلیل اینکه هر کسی شرایط...